รายชื่อคุณครูในระบบ Active Directory Domain Services (ADDS)

รหัสขึ้นต้นด้วย T สำหรับครูมัธยมศึกษา
รหัสขึ้นต้นด้วย U สำหรับครูประถมศึกษา
รหัสครู
ชื่อ-สกุล
Login
U903 ครูกนกพร บุญพรหม ล็อคอิน
U702 ครูกานต์รัฐ จันทมาศ ล็อคอิน
U905 ครูเกสรา วงศ์จอม ล็อคอิน
T813 ครูแก้วตา ลีลาตระการกุล ล็อคอิน
T507 ครูโกวิท อารยะรังษี ล็อคอิน
T613 ครูจักรพงษ์ โพธิมัด ล็อคอิน
U602 ครูจักรพงษ์ โพธิมัด ล็อคอิน
U107 ครูจิรังรัก ทองดี ล็อคอิน
T113 ครูจิรังรัก ทองดี ล็อคอิน
T815 ครูจิราพร ภูทำมา ล็อคอิน
T509 ครูจีรพร ยีละงู ล็อคอิน
T929 ครูชญาพัฒน์ นาเครือ ล็อคอิน
U912 ครูชญาพัฒน์ นาเครือ ล็อคอิน
T905 ครูชญาภรณ์ สงครามรอด ล็อคอิน
T936 ครูชนินทร์ธิดา ช่องชนิล ล็อคอิน
T210 ครูชลนิดา พยาบาล ล็อคอิน
T117 ครูชัญญณัท ชูช่วย ล็อคอิน
T112 ครูชุรินทร ก้อนแก้ว ล็อคอิน
T612 ครูไชยยงค์ พวงแก้ว ล็อคอิน
T414 ครูไชยวัฒน์ วรแสน ล็อคอิน
T416 ครูณัฏฐนันท์ เพ็งพันลำ ล็อคอิน
U106 ครูณัฐทิตา สถานอุ่น ล็อคอิน
U703 ครูณัฐพร ศรีลิโก ล็อคอิน
T608 ครูณัฐพัชร์ พชรชุติกาญจน์ ล็อคอิน
T611 ครูณัฐวุฒิ บัวนัง ล็อคอิน
U704 ครูดนุพร สุนทรพงษ์ ล็อคอิน
T732 ครูดนุพร สุนทรพงษ์ ล็อคอิน
T311 ครูดวงดาว ประสพผล ล็อคอิน
U203 ครูดาราวรรณ โพธิ์ชัย ล็อคอิน
U911 ครูติณห์ อิทธิพิริยะไพศาล ล็อคอิน
T319 ครูทิพวรรณ สุวรรณเวหา คงชะวัน ล็อคอิน
T321 ครูธัญญาลักษณ์ จันทะพิงค์ ล็อคอิน
U504 ครูธารณา เวชวัฒนาเศรษฐ ล็อคอิน
T201 ครูธิดารัตน์ พลอยศรี ล็อคอิน
U204 ครูธิดารัตน์ พลอยศรี ล็อคอิน
T703 ครูนริศรา ดิษบรรจง ล็อคอิน
T208 ครูนริศรา ไม้สันเทียะ ล็อคอิน
U802 ครูนฤมล คำสิงห์ ล็อคอิน
U302 ครูนฤมล สถานอุ่น ล็อคอิน
T933 ครูนัฐชานันท์ บุญใส ล็อคอิน
U916 ครูนัฐชานันท์ บุญใส ล็อคอิน
T405 ครูน้ำทิพย์ จันทร์มูล ล็อคอิน
T205 ครูนิสากร ทองคง ล็อคอิน
U102 ครูบังอร พ้นภัยพาล ล็อคอิน
U406 ครูปทุมมา คล้ายเงิน ล็อคอิน
T733 ครูประชา อาระพงษ์ ล็อคอิน
U705 ครูประชา อาระพงษ์ ล็อคอิน
T718 ครูประณิธิ ภูหลักด่าน ล็อคอิน
U305 ครูปรีชา สุโพฮง ล็อคอิน
T103 ครูปาริชาติ ประดับแก้ว ล็อคอิน
U206 ครูปิยณัฐ รักษาภักดี ล็อคอิน
T607 ครูปิยะพนธ์ วัฒนศัพท์ ล็อคอิน
U501 ครูปุณณภา แพ่งพันธุ์ ล็อคอิน
T808 ครูพงษ์สิริ บุญชื่น ล็อคอิน
U803 ครูพงษ์สิริ บุญชื่น ล็อคอิน
T119 ครูพิชญ์ วรรณทวี ล็อคอิน
T720 ครูพีร์วรางค์ รุ่งโรจณ์สกุล ล็อคอิน
T930 ครูพีระพงษ์ ฐิตะฐาน ล็อคอิน
U913 ครูพีระพงษ์ ฐิตะฐาน ล็อคอิน
U404 ครูเพชรรัตน์ สวนพานิชย์ ล็อคอิน
U901 ครูภคินี ดวงแก้ว ล็อคอิน
T719 ครูภัทรภร วิตรรกดุษฎี ล็อคอิน
U904 ครูภารดี อภิรมย์ดี ล็อคอิน
U801 ครูภาวินี มณีวรรณ์ ล็อคอิน
T503 ครูภูริพงษ์ เต้บำรุง ล็อคอิน
U915 ครูมนตรี คำตรงใจ ล็อคอิน
T701 ครูมนทพรรณ์ พงษ์ศาสตร์ ล็อคอิน
U205 ครูยุวรีย์ พวกกล้ากุศล ล็อคอิน
T403 ครูรัฐศาสตร์ สาริน ล็อคอิน
T804 ครูรัตนาภรณ์ สุรีวงศ์ ล็อคอิน
T928 ครูลักษณา สุขอ่ำ ล็อคอิน
U914 ครูวนิดา เรือนทอง ล็อคอิน
T306 ครูวิฑูรย์ เจริญอาชาชัย ล็อคอิน
T415 ครูวิทยา พรมเย็น ล็อคอิน
U405 ครูวิทยา พรมเย็น ล็อคอิน
T803 ครูวิมลวรรณ เลียงพัฒนกุล ล็อคอิน
T407 ครูวิรัญญา ภูติวาณิชย์ ล็อคอิน
U402 ครูวิไล ประเสริฐเตชาโต ล็อคอิน
T812 ครูวิษณุ พัชรธร ล็อคอิน
T722 ครูศศธร แก้วใสสอาด ล็อคอิน
T922 ครูศิริพร โทขันธ์ ล็อคอิน
U403 ครูศิริสวัสดิ์ จันทร์วิทยกุล ล็อคอิน
U104 ครูศุภกานต์ ดินสอแก้ว ล็อคอิน
T709 ครูสมศักดิ์ ใจครัว ล็อคอิน
T712 ครูสิรภัทร สถิรนันท์ ล็อคอิน
U706 ครูสิรภัทร สถิรนันท์ ล็อคอิน
U910 ครูสิรินทร์รัตน์ ศรีราตรี ล็อคอิน
U304 ครูสุกัญญา พันธุ์ทอง ล็อคอิน
U301 ครูสุกานดา ขำเสงี่ยม ล็อคอิน
U601 ครูสุคนทิพย์ วิสาระ ล็อคอิน
T320 ครูสุคนธ์ อาจยาทา ล็อคอิน
T715 ครูสุดารัตน์ สุทธิประภา ล็อคอิน
T610 ครูสุธินันท์ ชลมุกข์ ล็อคอิน
U603 ครูสุธินันท์ ชลมุกข์ ล็อคอิน
U906 ครูสุพิชฌาย์ พูลผล ล็อคอิน
T814 ครูสุพิชฌาย์ วงศ์สกุลเพชร ล็อคอิน
U202 ครูสุมาลี พันธ์คง ล็อคอิน
T510 ครูสุรศักดิ์ แสนสุด ล็อคอิน
T309 ครูสุรศักดิ์ ใหลสุวรรณ ล็อคอิน
U201 ครูสุระเดช บุตะเขียว ล็อคอิน
U101 ครูสุรัตนา นวนบริบูรณ์ ล็อคอิน
T305 ครูสุไฮล่า ใบหา ล็อคอิน
U401 ครูเสาวคนธ์ กุลศิริชัยวัฒน์ ล็อคอิน
U105 ครูเสาวภา พิมรัตน์ ล็อคอิน
T318 ครูหทัยรัตน์ สุรางค์กุล ล็อคอิน
T310 ครูหยาดนภา เทพทอง ล็อคอิน
T609 ครูหัฏฐวรรณ พรวนต้นไทร ล็อคอิน
T508 ครูอนุกูล สมัญญา ล็อคอิน
T317 ครูอ้อมใจ แรงเขตกิจ ล็อคอิน
T301 ครูอัญชารี บุตรโพธิ์ ล็อคอิน
T935 ครูอาทิตยา แสงอ่อน ล็อคอิน
U503 ครูอาภาภรณ์ นุ่นทองหอม ล็อคอิน
T307 ครูอิสมาแอ เจ๊ะโซะ ล็อคอิน
T730 ครูอุดม อินถา ล็อคอิน
Admin1 ผู้ดูแลระบบและคณะฯ ล็อคอิน
Admin2 ผู้ดูแลระบบและคณะฯ ล็อคอิน
Admin3 ผู้ดูแลระบบและคณะฯ ล็อคอิน
Admin4 ผู้ดูแลระบบและคณะฯ ล็อคอิน
Web Programming by ครูสุคนธ์ อาจยาทา
โครงการพัฒนาระบบสารสนเทศการให้บริการ
ด้านงานทะเบียนและวัดผลอิเล็กทรอนิกส์