Loading...

โครงการพัฒนาระบบสารสนเทศการให้บริการด้านงานทะเบียนและวัดผลอิเล็กทรอนิกส์

การให้บริการระบบสารสนเทศสมุดประเมินผลการเรียนรายภาค/รายปี (ปพ.5 รูปแบบอิเล็กทรอนิกส์) โดยใช้ระบบฐานข้อมูล Microsoft Access ทำงานร่วมกับระบบปฏิบัติการ Windows Server 2019 สำหรับข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา โรงเรียนพิบูลประชาสรรค์ ผ่านโปรแกรม Bookmark2551J และ BookmarkDG2023

ครูและบุคลากร เจ้าหน้าที่ทะเบียนและวัดผล